دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 90 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتعاشات مکانیکی 1119029 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 هومن نعیمی هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30)
آز تحلیل سیستم های قدرت 1116123 1 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 جواد صائبی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 کارشناسی گروه مهندسی شیمی 01 امین امیری دلوئی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 1116111 3 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 جواد صائبی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/21 (10:30 - 12:30)
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 1116121 3 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 جواد صائبی هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/21 (10:30 - 12:30)
ترمودیتامیک2 1119018 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
حفاظت و رله 1116137 3 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 جواد صائبی هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30)
دینامیک ماشین 1119028 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30)
ریاضیات مهندسی 1116140 3 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 عبدالرضا محمدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
ریاضی مهندسی 1119011 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 هومن نعیمی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30)
سیگنالها و سیستم ها 1116104 3 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 عبدالرضا محمدی هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
طراحی اجزاء1 1119023 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
علم مواد 1119016 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30)
مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها 1111151 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسي صنايع 01 هاشم وحدانی هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:30 - 12:30)
مدارهای الکتریکی 1 1116141 3 کارشناسی گروه مهندسی برق 02 عبدالرضا محمدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (14:00 - 16:00)
مدارهای الکتریکی 2 1116103 2 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 عبدالرضا محمدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30)
مقاومت مصالح 1 1119015 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30)
مقدمه ای بر علوم زیستی 1118021 2 کارشناسی گروه مهندسی شیمی 01 حسین دلاوری امرئی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30)
مکانیک سیالات 1 1118023 3 کارشناسی گروه مهندسی شیمی 01 حسین دلاوری امرئی هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 90 نتیجه
از 5