دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 153 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتعاشات مکانیکی 1119029 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 هومن نعیمی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 02 امین امیری دلوئی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
استاتیک 1119013 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30)
استاتیک 1119013 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 02 هومن نعیمی هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30)
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 کارشناسی گروه مهندسی شیمی 01 امین امیری دلوئی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30)
انتقال حرارت1 1119027 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 هومن نعیمی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی غیر قطعی 1111139 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسي صنايع 01 حسین کریمی هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/13 (10:30 - 12:30)
بهینه سازس ترکیبی 1111134 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسي صنايع 01 حسین کریمی هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/09 (10:30 - 12:30)
ترمودیتامیک2 1119018 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00)
دینامیک ماشین 1119028 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:30 - 12:30)
ریاضی مهندسی 1119011 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 02 هومن نعیمی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00)
طراحی اجزاء1 1119023 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/14 (08:00 - 10:00)
علم مواد 1119016 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
مبانی ژئودزی 1117080 3 کارشناسی گروه مهندسی عمران-نقشه برداری 01 سید قاسم رستمی | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/09 (10:30 - 12:30)
مقاومت مصالح 1 1119015 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/14 (14:00 - 16:00)
مقاومت مصالح 3 1119044 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 ساناز جعفری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/11 (08:00 - 10:00)
مکانیک سیالات1 1119020 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/03/31 (14:00 - 16:00)
نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 1117072 3 کارشناسی گروه مهندسی عمران-نقشه برداری 01 سید قاسم رستمی | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
اردوی کارورزی 1117039 4 کارشناسی گروه مهندسی عمران-نقشه برداری 01 سید قاسم رستمی نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 153 نتیجه
از 8