صادق اسماعیل زاده

 
 
 
 
 
 
سمت سازمانی:;کارشناس دانشکده فنی -مهندسی و علوم پایه
نام و نام خانوادگی:صادق اسماعیل زاده                             
مدرک تحصیلی:مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
شماره تماس مستقیم :05832201303
شماره تماس داخلی : 1303
فکس :----
پست الکترونیک :esmailzadeh.it.ub@gmail.com
مکان اسقرار واحد :ساختمان دانشکده علوم‌پایه – ریاست دانشکده فنی -مهندسی و علوم‌پایه