تماس با دانشکده مهندسی

  
رئيس دانشكده فني و مهندسي:
محسن كيان
 
 
تلفن مستقیم :
۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲
 
 
مکان استقرار واحد:
سازمان علوم انساني 2 – رياست دانشكده فني و مهندسي