اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
علی اصغر یاری فرد

علی اصغر یاری فرد 

مربی
شماره تماس: 32288421
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری 

دانشیار
شماره تماس: 32258647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی 

استادیار
شماره تماس: 32247360
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساناز جعفری

ساناز جعفری 

استادیار
شماره تماس: 2234797
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی 

استادیار
شماره تماس: 32210774
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی 

استادیار
شماره تماس: 32250573
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین شهرکی

حسین شهرکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد صائبی

جواد صائبی 

استادیار
شماره تماس: 32227671
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا محمدی

عبدالرضا محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن نعیمی

هومن نعیمی 

استادیار
شماره تماس: 32212149
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاشم وحدانی

هاشم وحدانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1