اعضای هیات علمی در یک نگاه

اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد در یک نگاه

مهندسی

صنایع

مهندسی

برق

مهندسی

شیمی

مهندسی

عمران

مهندسی

کامپیوتر

مهندسی

مکانیک

مهندسی

نقشه برداری

نام

استخدام

نام

استخدام

نام

استخدام

نام

استخدام

نام

استخدام

نام

استخدام

نام

استخدام

کریمی حسین

جاجرمی امین

 

اسفندیاری مرتضی

 

ادیبی مهدی

پیمانی

سلطانی آزاده

پیمانی

امیری دلوئی امین

رستمی

سید قاسم

وحدانی هاشم

جوادی حامد

پیمانی

اعظمی حامد

آذرهوش علیرضا

فدیشه ای حمید

پیمانی

جعفری ساناز

پیمانی

 

 

 

 

خزائی علی

طرح خدمت

بیات مهدی

اکبری

غلامحسین

کیانی وحید

طرح خدمت

جودت امین

پیمانی

جوادی قاسم

مامور به تحصیل

خاکستانی منصوره

مامور به تحصیل

محمدی عبدالرضا

پیمانی

دلاوری امرئی حسین

پیمانی

پرتانی صادق

پیمانی

گرمه ای مهران

پیمانی

سجادی حسن

پیمانی

جمشید زاده لرده ابوالفضل

-

دیرانلو مهدی

مامور به تحصیل

محمدی پیروز حسن

پیمانی

گرمرودی اصیل علی

طرح خدمت

پوراسماعیل سلمان

 

 

نعیمی هومن

پیمانی

 

 

رضائی خبوشان بابک

مامور به دانشگاه دیگر

صائبی جواد

پیمانی

محمدی ابوالفضل

پیمانی

خندان بکاولی محمد

پیمانی

حاجیان الهام

مامور به تحصیل

 

 

 

 

ضیایی محسن

مامور به دانشگاه دیگر

 

 

 

 

دهنوی یاسر

پیمانی

روانی فرد رابعه

مامور به تحصیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرکی حسین

طرح خدمت

یاری فرد علی اصغر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب زاده محسن

رسمی قطعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گریوانی صادق

پیمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدی مهران

پیمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدی جوادرضا

پیمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یحیی آبادی علی اکبر

پیمانی