دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 324 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اردوی کارورزی 1117039 4 کارشناسی گروه مهندسی عمران-نقشه برداری 01 سید قاسم رستمی نامشخص نامشخص
پروژه سازه های بتن آرمه 1113183 1 کارشناسی گروه مهندسی عمران 01 مهدی ادیبی نامشخص نامشخص
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 کارشناسی گروه مهندسی عمران 01 حسین شهرکی نامشخص نامشخص
پایداری سازه 1113192 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران 01 حسین شهرکی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 12:30)
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1113220 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران 01 علی اکبر یحیی آبادی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/10 (08:00 - 12:30)
آب های زیرزمینی پیشرفته 1113186 3 کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران 01 سلمان پوراسماعیل هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/13 (08:00 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 1119029 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 هومن نعیمی هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30)
آز تحلیل سیستم های قدرت 1116123 1 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 جواد صائبی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 حامد جوادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه ترمودیتامیک 1119019 1 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین جودت هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1119022 1 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین جودت هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1118025 1 کارشناسی گروه مهندسی شیمی 01 حسین دلاوری امرئی هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص
استاتیک 1119013 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 02 هومن نعیمی هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30)
استاتیک 1119013 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 امین امیری دلوئی هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30)
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 کارشناسی گروه مهندسی شیمی 01 امین امیری دلوئی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/12 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی زلزله و باد 1113135 3 کارشناسی گروه مهندسی عمران 01 مهدی ادیبی هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:30 - 12:30)
اقتصاد مهندسی 1116101 3 کارشناسی گروه مهندسی برق 01 هومن نعیمی هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00)
انتقال حرارت1 1118028 3 کارشناسی گروه مهندسی شیمی 01 حامد اعظمی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (16:30 - 18:30)
انتقال حرارت1 1119027 3 کارشناسی گروه مهندسی مکانیک 01 هومن نعیمی هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 324 نتیجه
از 17