معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

سمت سازمانی: معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی                                                                                                    

نام و نام خانوادگی: مهدی بیات             

مدرک تحصیلی: دکتری - مهندسی شیمی                                                           

شماره تماس مستقیم :

پست الکترونیک: m.bayat@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد : ساختمان پتروشیمی طبقه سوم اتاق 306