نمایشگر یک مطلب

سمت سازمانی: معاون دانشکده فنی و مهندسی                                                                                                
نام و نام خانوادگی: مهدی بیات
مدرک تحصیلی:دکتری - مهندسی شیمی 
شماره تماس مستقیم :
پست الکترونیک 
مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 طبقه هم کف اتاق --