پرسنل دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 صادق اسماعیل زاده
 کارشناس دانشکده فنی- مهندسی و علوم‌پایه 1303

 05832201303

 عباس کریمی
 کارشناس دانشکده فنی- مهندسی و علوم‌پایه  ۲۸۸

 -

 امین آشفته  کارشناس امور کلاس‌ها ۲۱۸

 -

 علی مرتضائیان
 مسئول آزمایشگاه برق ۲۱۳ 

 -

سمیرا اخوان کارشناس 1305 05832201305
مرضیه شفیع پور کارشناس - -
علی حسین قلی زاده کارشناس 212 -