برگزاری نشست مشترک رئیس و معاونین دانشگاه با سرپرست و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

برگزاری نشست مشترک رئیس و معاونین دانشگاه با سرپرست و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه