نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی


 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد، از اعضای زیر تشکیل شده است و هر هفته تشکیل جلسه می دهد:

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و مدرک تحصیلی

ایمیل و تلفن

مهدی ادیبی

رئیس دانشکده

دکتری مهندسی عمران

 

 

 

دکتری

مهندسی عمرا- سازه

 

مهدی

بیات

معاون دانشکده

دکتری مهندسی شیمی

 

 

 

 

دکتری

مهدسی شیمی-

 

 

حسن

محمدی پیروز

مدیر گروه مهندسی برق

دکتری

مهندسی برق

 

 

     

 

حسین کریمی

مدیر گروه مهندسی صنایع

دکتری

مهندسی صنایع

 

سلمان  پوراسماعیل

مدیر گروه مهندسی عمران

دکتری

مهندسی عمران- آب

 

 

آزاده

سلطانی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دکتری

مهدسی کامپیوتر