نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صادق اسماعیل زاده

صادق اسماعیل زاده


 
 
 
 
 
 
 
سمت سازمانی:;کارشناس  دانشکده علوم پایه
نام و نام خانوادگی:صادق اسماعیل زاده                             
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 
شماره تماس مستقیم :05832201303
شماره تماس داخلی : 1303
فکس :----
پست الکترونیک :esmailzadeh.it.ub@gmail.com
مکان اسقرار واحد :ساختمان دانشکده علوم‌پایه –  دانشکده علوم‌پایه