نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون دانشکده

معاون دانشکده


سمت سازمانی: معاون دانشکده فنی و مهندسی                                                                                                
نام و نام خانوادگی: مهدی بیات
مدرک تحصیلی:دکتری - مهندسی شیمی 
شماره تماس مستقیم :
پست الکترونیک 
مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انسانی 1 طبقه هم کف اتاق --