نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی نقشه برداری

گروه مهندسی نقشه برداری


رشته مهندسی عمران نقشه برداری (کارشناسی): از مهر 1392 (پذیرش 3 ورودی)

رشته مهندسی نقشه برداری (کارشناسی): از مهر 1395 تا کنون

تعداد دانشجوی در حال تحصیل: 158 نفر

تعداد فارغ التحصیل: 49 نفر

مدیر گروه: سید قاسم رستمی

مرتبه هیأت علمی: مربی پایه 10

رشته مهندسی نقشه برداری- ژئودزی

مقطع: کارشناسی ارشد

فارغ التحصیل: سال 1381 از دانشگاه تهران