تماس با دانشکده مهندسی

در نقشه زیر ساختمان های مرتبط با دانشکده مشخص شده است: