تماس با دانشکده مهندسی

  
رئیس دانشکده فنی- مهندسی و علوم‌پایه:
دکتر محسن کیان
کارشناس دانشکده :
مهندس صادق اسماعیل زاده
تلفن مستقیم :
05832201303
05832201298
مکان استقرار دانشکده:
ساختمان دانشکده علوم پایه