اعضای هیات علمی

نمایش 37 نتیجه
از 1
 
علیرضا آذرهوش

علیرضا آذرهوش 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی ادیبی

مهدی ادیبی 

استادیار
اتاق: 208
پست الکترونیکی: 
مرتضی اسفندیاری

مرتضی اسفندیاری 

استادیار
اتاق: دانشکده پتروشیمی- اتاق 305
پست الکترونیکی: 
حامد اعظمی

حامد اعظمی 

استادیار
اتاق: ساختمان پتروشیمی - اتاق 307
پست الکترونیکی: 
غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی 

دانشیار
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
مهدی بیات

مهدی بیات 

استادیار
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
صادق پرتانی

صادق پرتانی 

استادیار
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
سلمان پوراسماعیل

سلمان پوراسماعیل 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین جاجرمی

امین جاجرمی 

دانشیار
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 
ساناز جعفری

ساناز جعفری 

استادیار
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 
حامد جوادی

حامد جوادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم جوادی

قاسم جوادی 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین جودت

امین جودت 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی خزائی

علی خزائی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی 

استادیار
اتاق: دانشکده پتروشیمی - اتاق 313
پست الکترونیکی: 
سید قاسم رستمی

سید قاسم رستمی 

مربی
اتاق: ساختمان اساتید- اتاق 102
پست الکترونیکی: 
حسن سجادی

حسن سجادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده سلطانی

آزاده سلطانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین شهرکی

حسین شهرکی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد صائبی

جواد صائبی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن ضیایی

محسن ضیایی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید فدیشه ای

حمید فدیشه ای 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین کریمی

حسین کریمی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید کیانی

وحید کیانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی گرمرودی اصیل

علی گرمرودی اصیل 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صادق گریوانی

صادق گریوانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا محقی

حمیدرضا محقی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا محمدی

عبدالرضا محمدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی 

دانشیار
اتاق: 204
پست الکترونیکی: 
مهران محمدی

مهران محمدی 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن محمدی پیروز

حسن محمدی پیروز 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن نعیمی

هومن نعیمی 

استادیار
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
جوادرضا واحدی

جوادرضا واحدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاشم وحدانی

هاشم وحدانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر یاری فرد

علی اصغر یاری فرد 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 37 نتیجه
از 1