شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

 

اعضای شواری آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده به منظور تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشکده از اعضای زیر تشکیل شده است و هر هفته تشکیل جلسه می دهد:

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت و مرتبه علمی

رشته و مدرک تحصیلی

ایمیل و تلفن

حسن محمدی پیروز

رئیس دانشکده

(استادیار)

دکتری

مهندسی برق

pirouz@ub.ac.ir

مهدی بیات

معاون دانشکده

(استادیار)

دکتری

مهندسی شیمی

 

m.bayat@ub.ac.ir

 

مرتضی اسفندیاری

مدیر گروه مهندسی شیمی

(استادیار)

دکتری

مهندسی شیمی

m.esfandyari@ub.ac.ir

32201401

 

حمیدرضا محقی

مدیر گروه مهندسی صنایع

(استادیار)

دکتری

مهندسی صنایع

 

علی خزائی

مدیر گروه مهندسی برق

(استادیار)

دکتری

مهندسی برق

khazaee.a@ub.ac.ir

صادق گریوانی

مدیر گروه مهندسی عمران

(استادیار)

دکتری

مهندسی عمران-

هیدرولیک

s.gerivani@ub.ac.ir

آزاده سلطانی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

(استادیار)

دکتری

مهدسی کامپیوتر-

 

a.soltani@ub.ac.ir

ساناز جعفری

مدیر گروه مهندسی مکانیک

(استادیار)

دکتری

مهندسی مکانیک-

تبدیل انرژی

s.jafari@ub.ac.ir

 

سید قاسم رستمی

مدیر گروه مهندسی

نقشه برداری

(مربی)

کارشناسی ارشد

مهندسی

نقشه برداری- ژئودزی

gh.rostami@ub.ac.ir

داخلی 301