شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

 

اعضای شواری آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده به منظور تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشکده از اعضای زیر تشکیل شده است و هر هفته تشکیل جلسه می دهد:

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت و مرتبه علمی

رشته و مدرک تحصیلی

ایمیل و تلفن

مهدی ادیبی

رئیس دانشکده

(استادیار)

دکتری

مهندسی عمران- سازه

 

مهدی بیات

معاون دانشکده

(استادیار)

دکتری

مهدسی شیمی-

 

 

حسن محمدی پیروز

مدیر گروه مهندسی برق

(استادیار)

دکتری

مهندسی برق -

 

 

حسین دلاوری امرئی

مدیر گروه مهندسی شیمی

(استادیار)

دکتری

مهندسی شیمی

 

حسین کریمی

مدیر گروه مهندسی صنایع

(استادیار)

دکتری

مهندسی صنایع

 

سلمان  پوراسماعیل

مدیر گروه مهندسی عمران

(استادیار)

دکتری

مهندسی عمران-

هیدرولیک

 

آزاده سلطانی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

(استادیار)

دکتری

مهدسی کامپیوتر-

 

 

ساناز جعفری

مدیر گروه مهندسی مکانیک

(استادیار)

دکتری

مهندسی مکانیک-

طراحی کاربردی

 

سید قاسم رستمی

مدیر گروه مهندسی

نقشه برداری

(مربی)

کارشناسی ارشد

مهندسی

نقشه برداری- ژئودزی

داخلی 301

gh.rostami@ub.ac.ir