آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی


نام بخش مرتبط سرپرست
آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر ( دیجیتال ۲ ) گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه الکترونیک ۱ گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه الکترونیک ۲ گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت گروه مهندسي صنايع
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه پایگاه داده گروه مهندسی کامپیوتر علی اصغر یاری فرد
آزمایشگاه ریزپردازنده گروه مهندسی کامپیوتر علی اصغر یاری فرد
آزمایشگاه ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران حسین شهرکی
آزمایشگاه سازه گروه مهندسی عمران حسین شهرکی
آزمایشگاه سیستم عامل گروه مهندسی کامپیوتر علی اصغر یاری فرد
آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری گروه مهندسی کامپیوتر علی اصغر یاری فرد
آزمایشگاه فیزیک ۱ گروه مهندسي صنايع
آزمایشگاه فیزیک ۱ گروه مهندسی شیمی ابوالفضل محمدی
آزمایشگاه فیزیک۱ گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
آزمایشگاه فیزیک ۲ گروه مهندسی شیمی ابوالفضل محمدی
آزمایشگاه فیزیک ۲ گروه مهندسي صنايع
آزمایشگاه فیزیک ۲ گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
آزمایشگاه کنترل خطی گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱ گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۲ گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه مبانی برق گروه مهندسي صنايع
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
آزمایشگاه مدارهای منطقی ( دیجیتال ۱) گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر علی اصغر یاری فرد
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری الکتریکی گروه مهندسی برق جواد صائبی
آزمایشگاه مقاومت مصالح گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
آزمایشگاه مکانیک سیالات گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
آزمایشگاه مکانیک سیالات گروه مهندسی شیمی ابوالفضل محمدی
آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار گروه مهندسی کامپیوتر علی اصغر یاری فرد
آزمایشگاه نقشه‌برداری گروه مهندسی عمران-نقشه برداری
آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی عمران حسین شهرکی
کارگاه اتومکانیک گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
کارگاه بتن گروه مهندسی عمران حسین شهرکی
کارگاه برق گروه مهندسی برق جواد صائبی
کارگاه جوشکاری و ورق کاری گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی گروه مهندسي صنايع
کارگاه روسازی و خاک گروه مهندسی شیمی حسین شهرکی
کارگاه عمومی گروه مهندسی برق جواد صائبی
کارگاه عمومی گروه مهندسی شیمی ابوالفضل محمدی
کارگاه عمومی جوش گروه مهندسي صنايع
کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی گروه مهندسی مکانیک امین امیری دلوئی
کارگاه ماشین افزار ۱ گروه مهندسي صنايع
کارگاه نقشه برداری و آتلیه فتوگرامتری گروه مهندسی عمران حسین شهرکی