رئيس دانشكده فني و مهندسي

 
 
 
سمت سازمانی:رئیس دانشکده فنی و مهندسی                                                                                                
نام و نام خانوادگی:مهدی ادیبی
مدرک تحصیلی:دکتری - مهندسی عمران، مهندسی زلزله 
شماره تماس مستقیم :05832201298
پست الکترونیک :m.adibi@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد : دانشکده فنی و مهندسی – اتاق ریاست دانشکده فنی و مهندسی