رئیس دانشکده فنی و مهندسی

 
 

 

سمت سازمانی:  رئیس دانشکده فنی و مهندسی                                                                                                

نام و نام خانوادگی: مهدی ادیبی

مدرک تحصیلی: دکتری - مهندسی عمران، مهندسی زلزله 

شماره تماس مستقیم : 05832201298

پست الکترونیک : m.adibi@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد : دانشکده علوم انسانی 2 طبقه اول دفتر ریاست دانشکده فنی و مهندسی