رئیس دانشکده فنی و مهندسی

 
 

 

سمت سازمانی:  رئیس دانشکده فنی و مهندسی                                                                                  

 

نام و نام خانوادگی: حسن محمدی پیروز

مدرک تحصیلی: دکتری - مهندسی برق

شماره تماس مستقیم : 05832201298

پست الکترونیک : pirouz@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد : دانشکده علوم انسانی 2 طبقه اول دفتر ریاست دانشکده فنی و مهندسی