رئيس دانشكده فني و مهندسي

 
 
 
سمت سازمانی:رئیس دانشکده فنی و مهندسی
نام و نام خانوادگی:محسن کیان
مدرک تحصیلی:دکتری - ریاضی
شماره تماس مستقیم :05832201298
پست الکترونیک :kian@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم پایه– ریاست دانشکده فنی و مهندسی