پرسنل دانشکده فنی و مهندسی

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت و مدرک تحصیلی

تلفن 

ایمیل

مهدی ادیبی

 

رئیس دانشکده

دکتری مهندسی عمران

 

05832201298

m.adibi@ub.ac.ir

مهدی بیات

 

معاون دانشکده

دکتری - مهندسی شیمی

 

05832201301

m.bayat@ub.ac.ir

عباس کریمی

 

 

کارشناس دانشکده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایش راه و ترابری

 

 

05832201300

---

  امید نباتی

کارشناس دانشکده 

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

05832201303 ---

امین آشفته

 

کارشناس امور کلاس های ساختمان فنی 2

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

 

05832201077

 

---

 

حسن کمالی

 

 

کارشناس دانشکده پتروشیمی

کارشناسی حسابداری

 

 

05832201336

---