پرسنل دانشکده فنی و مهندسی

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت و مدرک تحصیلی

تلفن 

ایمیل

مهدی ادیبی

رئیس دانشکده

دکتری مهندسی عمران

 

 

 

 

 

علی گرمرودی اصیل

معاون دانشکده

دکتری مهندسی شیمی

گرایش

 

 

 

 

 

 

عباس کریمی

کارشناس دانشکده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایش راه و ترابری

 

 

 

 

 

 

امین آشفته

کارشناس امور کلاس های ساختمان فنی 2

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

حسن کمالی

کارشناس امور کلاس های ساختمان پتروشیمی

کارشناسی حسابداری

 

 

 

1336

05832201336