پرسنل دانشکده فنی و مهندسی

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت و مدرک تحصیلی

تلفن 

ایمیل

مهدی ادیبی

 

رئیس دانشکده

دکتری مهندسی عمران

 

 

 

مهدی بیات

 

معاون دانشکده

دکتری - مهندسی شیمی

 

 

 

عباس کریمی

 

 

کارشناس دانشکده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایش راه و ترابری

 

 

 

 

امین آشفته

 

کارشناس امور کلاس های ساختمان فنی 2

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

 

 

 

 

امید نباتی

 

 

کارشناس دانشکده پتروشیمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی